Jukola Lumber

Jukola Lumber Oy on rakennuspuutavaran tuottaja, joka valmistaa mm. sisä- ja ulkoverhouspaneeleita. Olemme tehneet tuotekehitystä, joka perustuu ekologiseen metsänkorjuumenetelmään sekä puuraaka-aineen erottelevaan jatkojalostusketjuun. Tuloksena on syntynyt uusi avohakkaamaton rakennuspuutavara. 

Avohakkaamattoman puutavaran jalostusarvo perustuu raaka-aineen tuotantoketjuun, joka on verrattavissa luomu-elintarviketuotteisiin. Kyseessä on koneellisesti korjattu, mutta metsäpeitteen säästävä teollinen puujaloste, jota on saatavana tavallisena saha- ja höylätavarana. Avohakkaamaton puutavara on tarkoitettu ympäristötietoisille asiakkaille kaikkeen rakentamiseen. 

Aidosti ekologinen raaka-ainepohja tuo rakennuspuutavaraan luontoa säästävän sisältöarvon, joka on usein keskeinen valintakriteeri rakennuskohteiden materiaalien valinnoissa. Lisäksi avohakkaamaton puutavara soveltuu erityisesti rakennuskohteisiin joiden sisältö liittyy luontoon tai luontoarvoihin, kuten pilottikohteissa Etelä-Konneveden luontomatkailualueen rakenteissa.

AVOHAKKAAMATTOMAN PUUTAVARATUOTTEEN KRITEERIT

1 . Raaka-aine pohjana Suomalainen puu esim. mänty tai kuusipuu

2 . Avohakkaamattoman puutavara tuotteen metsänkorjuun suunnittelu ja toteutus valmistellaan yhdessä jatkuvankasvatuksen menetelmään erikoistuneen pitkäaikaisen osaajan kanssa. Tämä tarkoittaa yli vuoden kokemuksella päätoimisesti jatkuvan kasvatuksen metsänkorjuu suunnittelua tuottanutta henkilöä tai organisaatiota. 

Esimerkillisiä yhteistyökumppaneita Suomessa ovat Innoforin metsäpalvelut ja metsäpalvelu Arvometsä sekä esimerkiksi heidän kokeneet kenttätyöntekijät.

3 . Avohakkaamattoman puutavaran hakkuu kohtaiset korjuutyöt suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmällä sekä metsälain 10 pykälän mukaisesti.  Puutavaran korjuu suunnittelu ja itse korjuutyöt toteutetaan niin, että kohdepalstalla säilyy osittain eri-ikäinen metsärakenne, lahopuuta sekä elinkelpoinen ja kohteen mukaan eripuulajeja sisältävä metsäpeite. Korjuu suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kohteen erityispiirteet, lajiominaiset –sekä maisemalliset näkökulmat.

Puunkorjuu voidaan suorittaa koneellisesti, mutta korjuu toteutetaan niin, että kohdemetsä näyttää korjuutoimien jälkeen edelleen metsältä, eikä tasaikäiseltä tai lajiselta taimikolta.

4 . Raaka-aine hankintaan ei hyväksytä alaharvennusta tai muutoin avohakkuuseen valmistelevia toimia.

5 . Tuottaja kohdistaa näiden kriteerien mukaisen metsänkorjuun suunnittelun ja korjuutyön toteutuksen valvonnan ja vastuun kohdan 1 mukaiselle kumppanille.

6 . Avohakkaamattoman puutavaran jalostus ketju toimii niin, että kohtien 1-5 mukainen ylispuukorjattu puuraaka-aine leimataan ja pidetään erillisenä läpi koko jatkojalostus ketjun.

Tuottaja vastaa avohakkaamattoman puutavaran laatu- ja jatkojalostusketjusta tienvarsi pinosta eteenpäin läpi jatkojalostusketjun aina asiakastoimitukseen asti . Asiakas saa noin 99 %:sti tähän kirjattujen kriteereiden mukaista Avohakkaamatonta puutavaraa. 

7 . Tuottaja pidättää kaikki oikeudet  Avohakkaamattomaan puutavara tuotteeseen, tuoteryhmään ja sen johdannaisiin. Erikseen mainittuna,  tuottaja pidättää kaikki oikeudet päättää, täsmentää ja päivittää antamiaan kriteereitä Avohakkaamattoman puutuotteen kehittymiseksi markkinoilla.

LUMBER

Jukola Lumber tarjoaa ensimmäisenä Suomalaisena puutavara tuottajana asiakkailleen mahdollisuuden valita luonto-arvopohjaisen raaka-aineen, eli avohakaamattoman puutavaran.

Raaka-aine valinnan jälkeen Jukola Lumberin valikoimasta voi tilata mm. tavallista tai räätälöityjä saha-ja höylätavaraa. Lautoja, lankkuja sekä ympäri- tai muotoon höylättyä sisä- ja ulkoverhous -paneelia.

Avohakkaamaton raaka-ainepohja on meillä asiakasvalinnainen vaihtoehto, jonka voi tilata eri dimensioissa ja mitoissa, joko muotoon höylättynä tai sahatavarana,sekä kuvioituna pintatuotteena esim. sisä- tai ulkoverhous paneelina.

SAHATAVARA
YMPÄRIHÖYLÄTTY​
PONTATTU